Ta strona korzysta z plik├│w Cookies. Zasady ich wykorzystania s─ů opisane w naszej Polityce prywatno┼Ťci. W ka┼╝dej chwili mo┼╝esz wy┼é─ůczy─ç Cookies w przegl─ůdarce.
startstartstartstartstartstartreferencjestart
EKOFIT Dariusz Bezat
ul. P.O.W. 5 lok. 307
97-200 Tomasz├│w Maz.

biuro@ekofit.pl

tel. 44 7150108
kom. 608 404427
Strona główna > Plan BIOZ - wz??r

Plan BIOZ - wz??r

W tym miejscu pozwol─? sobie na uwag─? dotycz─?c─? tego co znalaz??em w internecie pod has??em - plan BIOZ wzór - i jak patrz─? na te wzory planu BIOZ to widz─?, ??e niewiele osób wie jak to zrobi─?, ale co najlepsze pewnie Ci co maj─? obowi─?zek je weryfikowa─? te?? nie s─? przekonani do ko??ca jak to powinno prawid??owo wygl─?da─?. W tych planach bioz jest naprawd─? interesuj─?ca mieszanka wiedzy budowlanej :) Cz─?sto znajduje si─? tam wiele elementów, które w ogóle nie s─? wymagane i nie powinny znajdowa─? si─? w tej dokumentacji, jak równie?? brakuje tam spraw bardzo istotnych.

Aby przybli??y─? to zagadnienie poni??ej zamieszczam wzór planu bioz do 6 rozdzia??u cz─???ci teoretycznej.

 

Instrukcja:

Plan BIOZ zosta?? stworzony w oparciu o wymagania znajduj─?ce si─? w Rozporz─?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz─?cej bezpiecze??stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze??stwa i ochrony zdrowia. W przypadku wyst─?pienia zmian w tym rozporz─?dzeniu, trzeba b─?dzie je wprowadzi─? do opracowania samodzielnie lub zakupi─? aktualnie obowi─?zuj─?c─? wersj─? planu BIOZ na CD.

Pami─?ta─? nale??y, ??e plan BIOZ wykonywany jest na podstawie informacji uzyskanej od projektanta.

Plan zosta?? sporz─?dzony w wersji edytowalnej dzi─?ki czemu mog─? Pa??stwo dowolnie go zmienia─? i dostosowywa─? do swoich potrzeb. Wersja edytowalna jest utworzona w programie Word, a wi─?c wszelkiego rodzaju edycje, drukowanie, czy zapisywanie plików odbywa si─? zgodnie z nim.

Obja??nienie kolorów stosowanych w planie BIOZ:

Czarny – tre??ci, które powinny znajdowa─? si─? w ka??dym planie BIOZ

Czerwony – tre??ci, które nale??y zmieni─? wg. wskaza??. Po zmianie nale??y oznaczy─? zawarto??─? kolorem czarnym

Niebieski – tre??ci, które zostawiamy tylko w przypadku ich faktycznego wyst─?powania na terenie placu budowy. W przypadku ich zostawienia kolor czcionki nale??y zmieni─? na czarny.

 

UWAGA!

1. Po dokonaniu zmian w tre??ci nale??y aktualizowa─? spis tre??ci poprzez klikni─?cie na nim

prawym przyciskiem myszy i wybranie z rozwini─?tego menu „Aktualizuj pole” . Pojawi si─?

nam okienko, które zapyta czy aktualizowa─? tylko numery stron, czy ca??y spis. Nale??y wybra─?

wg potrzeby, jednak??e zaleca si─? nie zmienianie nag??ówków i wybieranie „aktualizacja

wy??─?cznie numerów stron”

2. Po zako??czeniu wprowadzania zmian w planie BIOZ nale??y zapisa─? go w wybranym przez

siebie miejscu.

 

Je??li jeste?? zainteresowany ca??o??ci─? to zadzwo?? 608 404 427, napisz biuro@ekofit.pl lub zamów TUTAJ.

 

PLAN BEZPIECZE??STWA

I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY:

[NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO]

INWESTOR:

 [NAZWA INWESTORA]

[ADRES INWESTORA]

KIEROWNIK BUDOWY:

[IMI─?, NAZWISKO I ADRES KIEROWNIKA BUDOWY]

PLAN BIOZ SPORZ─?DZI?ü:

[IMI─?, NAZWISKO I/ LUB NAZWA, ADRES

SPORZ─?DZAJ─?CEGO PLAN BIOZ]

 

1

www.bioz.pl

 

Spis tre??ci

 

I. Cz─???─? teoretyczna 3

1. Zakres robót dla ca??ego zamierzenia budowlanego 3

2. Kolejno??─? realizacji poszczególnych obiektów 3

3. Wykaz istniej─?cych obiektów budowlanych 3

4. Elementy zagospodarowania dzia??ki lub terenu, które mog─? stwarza─? zagro??enie

bezpiecze??stwa i zdrowia ludzi 3

5. Przewidywane zagro??enia wyst─?puj─?ce podczas realizacji robót budowlanych,

okre??laj─?ce skal─? i rodzaje zagro??e?? oraz miejsce ich wyst─?powania 4

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych 5

7. Informacje o sposobie prowadzenia instrukta??u pracowników przed przyst─?pieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 8

8. Okre??lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materia??ów, wyrobów,

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 13

9. Wskazanie ??rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj─?cych

niebezpiecze??stwom wynikaj─?cym z wykonywania robót budowlanych w strefach

szczególnego zagro??enia zdrowia lub w ich s─?siedztwie, w tym zapewniaj─?cych

bezpieczn─? i sprawn─? komunikacj─?, umo??liwiaj─?c─? szybk─? ewakuacj─? na wypadek

po??aru, awarii i innych zagro??e??. 15

10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów

niezb─?dnych do prawid??owej eksploatacji maszyn i innych urz─?dze?? technicznych. 42

 

II. Cz─???─? rysunkowa – plan zagospodarowania placu budowy 43

 

 

© Wszelkie prawa zastrze??one. Nieautoryzowane rozpowszechnianie ca??o??ci lub fragmentu

niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii powoduje

naruszenie praw autorskich.

 

2

www.bioz.pl

 

 

I. Cz─???─? teoretyczna

1. Zakres robót dla ca??ego zamierzenia budowlanego

Prace realizowane w [ilo??─?] etapach prowadzonych zgodnie z projektem.

1. Nazwa/wskazanie pierwszego etapu prac

2. Nazwa/wskazanie drugiego etapu prac

3. …..

2. Kolejno??─? realizacji poszczególnych obiektów

1. Nazwa pierwszego obiektu

• Pierwszy etap realizacji obiektu

• Drugi etap realizacji obiektu

• Trzeci etap realizacji obiektu

• …..

2. Nazwa pierwszego obiektu

• Pierwszy etap realizacji obiektu

• Drugi etap realizacji obiektu

• Trzeci etap realizacji obiektu

• …..

3. Wykaz istniej─?cych obiektów budowlanych

1. Nazwa istniej─?cego obiektu budowlanego

2. Nazwa istniej─?cego obiektu budowlanego

4. Elementy zagospodarowania dzia??ki lub terenu, które mog─? stwarza─?

zagro??enie bezpiecze??stwa i zdrowia ludzi

1. Nazwa istniej─?cego elementu, który mo??e stwarza─? zagro??enie bezpiecze??stwa

i zdrowia

3

www.bioz.pl

2. Nazwa istniej─?cego elementu, który mo??e stwarza─? zagro??enie bezpiecze??stwa

i zdrowia

3. ………

5. Przewidywane zagro??enia wyst─?puj─?ce podczas realizacji robót

budowlanych, okre??laj─?ce skal─? i rodzaje zagro??e?? oraz miejsce ich

wyst─?powania

1) D??wiganie ci─???arów – podczas przenoszenia ci─???kich przedmiotów, zagro??enie

??rednie wyst─?puj─?ce przez ca??y czas trwania budowy.

2) Potkni─?cie, po??lizgni─?cie, upadek – podczas przemieszczania si─? na terenie budowy

lub drogach komunikacyjnych, zagro??enie ??rednie, wyst─?puj─?ce przez ca??y czas

trwania budowy.

3) Upadek na ni??szy poziom, upadek z wysoko??ci – podczas przemieszczania si─? po

rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych itp., zagro??enie du??e wyst─?puj─?ce

podczas wykonywania pracy na wysoko??ci.

4) Pora??enie pr─?dem elektrycznym – w trakcie obs??ugi urz─?dze?? i narz─?dzi

elektrycznych, zagro??enie du??e.

5) Zapylenie – podczas ci─?cia metalu, elementów kamiennych prac rozbiórkowych

i porz─?dkowych, zagro??enie ??rednie.

6) Zatrucie, uczulenie – podczas wykonywania [rodzaj prac], kontaktu z [substancja],

zagro??enie ??rednie.

7) Wymuszona pozycja cia??a – podczas prac [rodzaj prac], zagro??enie ??rednie.

8) Wypadek komunikacyjny – du??e zagro??enie ze strony przeje??d??aj─?cych pojazdów na

ulicy i na placu budowy wyst─?puj─?ce przez ca??y czas trwania budowy.

9) Skaleczenia, otarcia, zranienia – kontakt z ostrymi narz─?dziami, powierzchniami itp.

zagro??enie ??rednie wyst─?puj─?ce przez ca??y czas trwania budowy.

10) Urazy oczu, twarzy, d??oni – podczas wykonywania prac murarskich, szalunkowych,

zbrojarskich i rozbiórkowych – zagro??enie ??rednie.

11) Uderzenie spadaj─?cymi przedmiotami – podczas wykonywania [rodzaj prac]

zagro??enie du??e.

12) Poparzenia termiczne – podczas kontaktu z gor─?cymi powierzchniami urz─?dze??

elektrycznych stosowanych na budowie, podczas przygotowania gor─?cego napoju lub

posi??ku, nara??enie na dzia??anie promieni s??onecznych, podczas wykonywania prac

spawalniczych - zagro??enie ??rednie.

13) Poparzenia chemiczne – podczas kontaktu z [substancja] – zagro??enie du??e.

14) Ha??as – podczas [rodzaj prac np. demonta??u elementów elewacji], ??rednie

zagro??enie.

15) Po??ar - ??rednie zagro??enie wyst─?puj─?ce przez ca??y czas trwania robót, podczas

eksploatacji maszyn i urz─?dze?? do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,

w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych, na

stanowiskach pracy, w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych,

podczas sk??adowania materia??ów po??arowo niebezpiecznych, zwarcia w instalacji

elektrycznej, wyst─?pienia nieszczelno??ci przewodów paliwowych i ci??nieniowych,

w wyniku zaprószenia ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych lub

 

4

www.bioz.pl

 

spowodowanego przez osoby postronne dzia??aniem umy??lnym.

16) Zagro??enia zwi─?zane z prac─? oraz ruchem maszyn i urz─?dze?? np. pochwycenie,

zmia??d??enie, odci─?cie elementów lub ca??ych ko??czyn dolnych lub górnych,

fragmentów cia??a- zagro??enie ??rednie.

17) Zagro??enia wynikaj─?ce ze z??ej, nieprawid??owej obs??ugi maszyn, narz─?dzi i urz─?dze??

lub z ich niesprawno??ci – zagro??enie du??e, wyst─?puj─?ce podczas u??ytkowania

maszyn, narz─?dzi i urz─?dze?? na terenie placu budowy.

18) Zasypanie – podczas wykonywania robót ziemnych w [miejsce np. wykopach],

zagro??enie du??e.

19) Zalanie, podtopienie – podczas wyst─?pienia kl─?sk ??ywio??owych, obalenia, zerwania

konstrukcji, osuni─?cia, erozji gruntu w [miejsce] – zagro??enie ??rednie.

20) Zmia??d??enia ko??czyn lub innych cz─???ci cia??a przez montowany element – zagro??enie

du??e wyst─?puj─?ce podczas robót monta??owych.

21) Zagro??enia zwi─?zane z monta??em zbrojenia w deskowaniu – zagro??enia du??e

wyst─?puj─?ce podczas wykonywania robót zbrojarskich i podczas fundamentowania.

22) Zagro??enia od przeno??ników ta??mowych, pomp do betonu, zasobników do betonu,

transportu poziomego i pionowego taczkami – podczas uk??adania mieszanki

betonowej, zagro??enia ??rednie.

23) Potr─?cenie pracownika lub osoby postronnej ??y??k─? koparki itp. przy wykonywaniu

robót na placu budowy lub w miejscu dost─?pnym dla osób postronnych - zagro??enie

??rednie, wyst─?puj─?ce podczas u??ytkowania koparek lub innego zmechanizowanego

sprz─?tu ci─???kiego.

24) Uderzenia od??amkami ceg??y (bloczków), zaprawy, zagro??enia wyst─?puj─?ce podczas

robót murarskich i tynkarskich, zagro??enie ??rednie.

25)Wybuch par rozpuszczalników, zagro??enia dla oczu, poparzenia, zatrucia parami

podczas wykonywania prac malarskich, zagro??enie ??rednie.

26) Wybuch [substancja np. gazu] w [miejsce np. kana??ach] – zagro??enie du??e podczas

[rodzaj prac].

27) Utrata stateczno??ci rusztowania; przechylenie si─? rusztowania wisz─?cego lub jego

zerwanie – zagro??enie du??e, w wyniku, którego mo??e nast─?pi─? ??mier─? pracownika lub

osoby postronnej, zagro??enie wyst─?puj─?ce podczas korzystania z wszelkiego rodzaju

rusztowa?? i podestów ruchomych.

28) Pochwycenie ko??czyny górnej lub ko??czyny dolnej przez nap─?d – zagro??enie du??e,

wyst─?puj─?ce podczas u??ytkowania maszyn i urz─?dze?? na budowie.

29) Zespó?? wibracyjny – zagro??enie ??rednie podczas szlifowania, g??adzenia, polerowania,

pracy z m??otem pneumatycznym, hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym,

ubijark─? r─?czn─?, zag─?szczarko-ubijark─? itp.

30) Podra??nienia b??on ??luzowych – podczas wykonywania szlifowania, polerowania, robót

rozbiórkowych – zagro??enie ??rednie.

31) Uszkodzenia r─?k i nóg, g??owy lub ca??ego cia??a – podczas wykonywania robót

rozbiórkowych, zagro??enie ??rednie

32) Inne [poda─? jakie].

[Nale??y wybra─? te zagro??enia, które dotycz─? zakresu robót budowlanych wymienionych

w zakresie robót dla ca??ego zamierzenia gospodarczego str. 3]

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych

 

5

www.bioz.pl

 

Miejsca prowadzenia robót budowlanych musz─? by─? ogrodzone w sposób niestanowi─?cy

zagro??enia dla ludzi. Wysoko??─? ogrodzenia musi wynosi─? co najmniej 1,5m. Nale??y wykona─?

oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych

i pojazdów szynowych. Szeroko??─? ci─?gu pieszego jednokierunkowego musi wynosi─? co

najmniej 0,75m.

Dla pojazdów u??ywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych nale??y wyznaczy─?

miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko??─? dróg komunikacyjnych na placu budowy dostosowa─? do u??ywanych ??rodków

transportowych. Na drogach i ci─?gach nie wolno sk??adowa─? materia??ów, sprz─?tów lub innych

przedmiotów.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje si─? r─?cznego

przenoszenia ci─???arów nie powinny mie─? spadków wi─?kszych ni?? 10%.

Drogi wewn─?trzne nale??y utwardzi─? i utrzymywa─? we w??a??ciwym stanie technicznym oraz

oznakowa─? w sposób okre??lony w przepisach o ruchu na drogach publicznych. Wysoko??─?

zawieszenia przewodów linii napowietrznych nad drogami nie mo??e by─? mniejsza ni?? 6

m Na poboczu drogi g??ównej, przynajmniej po jednej stronie, nale??y wydzieli─? drog─? dla

pieszych (chodnik).

W pomieszczeniach i miejscach, w których znajduj─? si─? maszyny i urz─?dzenia, nale??y

umie??ci─? w sposób widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obs??ugi maszyn

i urz─?dze??, w szczególno??ci o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie

przeciwpo??arowej.

Sta??e stanowiska pracy znajduj─?ce si─? na otwartej przestrzeni nale??y zabezpieczy─? przed

opadami atmosferycznymi.

Teren bazy wytwórni, placu budowy oraz zak??adu odkrywkowej eksploatacji kruszyw nale??y

wyposa??y─? w:

• odpowiednie do liczby zatrudnionych pracowników pomieszczenia do spo??ywania

posi??ków, urz─?dzenia higienicznosanitarne oraz suszarnie odzie??y,

• apteczk─? podr─?czn─? ze ??rodkami opatrunkowymi i lekami do udzielania pierwszej

pomocy, obs??ugiwan─? przez pracownika przeszkolonego w udzielaniu pierwszej

pomocy,

• odpowiedni sprz─?t przeciwpo??arowy.

Dla grup powy??ej 10 osób oraz przy robotach trwaj─?cych d??u??ej ni?? 1 tydzie?? nale??y

przygotowa─? schroniska przewo??ne lub sta??e, wyposa??one w urz─?dzenia do ogrzewania

si─? pracowników, podgrzewania posi??ków, suszenia odzie??y, do mycia si─?, w stó?? i krzes??a

(taborety) oraz apteczk─? ze ??rodkami pierwszej pomocy; dla grup mniejszych ni?? 10 osób

oraz przy robotach trwaj─?cych krócej ni?? 1 tydzie?? urz─?dzenia te mog─? by─? odpowiednio

ograniczone.

Miejsca bada?? laboratoryjnych wykonywanych bezpo??rednio na drodze publicznej bez

zatrzymywania ruchu nale??y zabezpieczy─? i oznakowa─?.

Miejsce prowadzenia robót budowlanych musi by─? oznakowane za pomoc─?:

 

6

www.bioz.pl

 

• tablice z adresami i numerami telefonów najbli??szych zak??adów s??u??by zdrowia,

jednostek stra??y po??arnej i policji

• budowlanej tablicy informacyjnej

• tablicy informacyjnej BIOZ

• tablicy ostrzegaj─?cej o danym zakresie robót np.: Uwaga! Prace na wysoko??ci,

Uwaga! Prace w wykopach itp.

• tablic ostrzegawczych: Uwaga! Teren budowy, Osobom nieupowa??nionym wst─?p

wzbroniony.

Na rozstawionych rusztowaniach lub stosowanych ruchomych podestach roboczych musi

by─? umieszczona dodatkowa tablica okre??laj─?ca: wykonawc─? monta??u rusztowania (wraz

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu) oraz dopuszczalne

obci─???enie pomostów i konstrukcji.

W obr─?bie wykonywanych robót miejsca niebezpieczne musz─? by─? ogrodzone i oznakowane

w sposób sygnalizuj─?cy niebezpiecze??stwo. W porze nocnej miejsca te i tablice b─?d─?

o??wietlone. W odleg??o??ci 6m. od niebezpiecznych miejsc musi zosta─? rozci─?gni─?ta ta??ma

bia??o-czerwona na wysoko??ci ok. 1,1m. Do miejsc tych nale??─?:

• poda─? miejsce niebezpieczne, które wymaga oznakowania,

• poda─? miejsce niebezpieczne, które wymaga oznakowania,

• …. .

Plac budowy znajduje si─? [poda─? miejsce placu budowy]. Wjazd na plac mo??liwy jest poprzez

[miejsce].

Otwory i zag??─?bienia niebezpieczne dla ludzi musz─? zosta─? szczelnie przykryte i ogrodzone

balustradami lub ta??m─? z tworzywa sztucznego umieszczon─? wzd??u?? otworu w odleg??o??ci 1m

od kraw─?dzi.

Otwory w ??cianach zewn─?trznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których

dolna kraw─?d?? znajduje si─? poni??ej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu musz─? zosta─?

zabezpieczone balustrad─?.

Poprzez balustrad─? rozumie si─? zabezpieczenie przed upadkiem sk??adaj─?ce si─? z deski

kraw─???nikowej o wysoko??ci 0,15m i por─?czy ochronnej umieszczonej na wysoko??ci

1,1m. Woln─? przestrze?? mi─?dzy desk─? kraw─???nikow─?, a por─?cz─? wype??nia si─? w sposób

zabezpieczaj─?cy pracowników przed upadkiem wysoko??ci.

Stref─? niebezpieczn─?, w której istnieje zagro??enie spadania z wysoko??ci przedmiotów,

ogrodzi─? balustradami i oznakowa─? w sposób uniemo??liwiaj─?cy dost─?p osobom postronnym.

Strefa ta nie mo??e wynosi─? mniej ni?? 1/10 wysoko??ci, z której mog─? spada─? przedmioty,

lecz nie mniej ni?? 6,0m. Daszki ochronne powinny znajdowa─? si─? na wysoko??ci nie mniej

ni?? 2,4m nad terenem w najni??szym miejscu i by─? nachylone pod k─?tem 45o

??ród??a zagro??enia. U??ywanie daszków ochronnych, jako rusztowa?? lub miejsc sk??adowania

narz─?dzi, sprz─?tu, materia??ów jest zabronione.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne musz─? by─? ogrodzone

i umieszczone w ich pobli??u napisy ostrzegawcze. Dotyczy to zarówno zagro??e??

znajduj─?cych si─? na powierzchni ziemi, pod ni─? jak i w przestrzeni nad ni─?. Na czas zmroku


 

7

www.bioz.pl

 

i w nocy musz─? by─? ustawione balustrady wokó?? wykopów, znajduj─?ce si─? w odleg??o??ci nie

mniejszej ni?? 1m od wykopu. W przypadkach uzasadnionych wzgl─?dami bezpiecze??stwa

wykop b─?dzie dodatkowo przykryty.

W pomieszczeniach magazynowych umieszczone s─? tablice okre??laj─?ce dopuszczalne

obci─???enie rega??ów magazynowych, a tak??e dopuszczalne obci─???enie powierzchni stropu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sk??adowisk wyrobów i materia??ów

lub maszyn i urz─?dze?? budowlanych bezpo??rednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odleg??o??ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodów,

mniejszej ni??:

• 3,0m - dla linii o napi─?ciu znamionowym nieprzekraczaj─?cym 1 KV,

• 5,0m - dla linii i napi─?ciu znamionowym powy??ej 1 KV, lecz nieprzekraczaj─?cym

15 KV,

• 10,0m - dla linii o napi─?ciu znamionowym powy??ej 15 KV, lecz nieprzekraczaj─?cym 30

KV,

• 15,0m - dla linii o napi─?ciu znamionowym powy??ej 30 KV, lecz nieprzekraczaj─?cym 10

KV,

• 30,0m - dla linii o napi─?ciu znamionowym powy??ej 110 KV.

Przy r─?cznym t??uczeniu materia??ów kamiennych odleg??o??─? pomi─?dzy stanowiskami t??ukaczy

powinna wynosi─? nie mniej ni?? 5 m. W razie konieczno??ci stosowania mniejszych odleg??o??ci

t??ukaczy nale??y odgrodzi─? szczelnymi ??ciankami z desek lub mat s??omianych o wysoko??ci

nie mniejszej ni?? 2 m. Stanowiska t??ukaczy od strony drogi nale??y zabezpieczy─? matami lub

szczelnymi p??otami oraz oznakowa─?.

Przy robotach strza??owych nale??y pracowników i maszyny ustawia─? poza stref─? rozrzutu.


pobierz fragment w pdf

Dalsza cz─???─? dost─?pna jest po zakupie PLANU BIOZ na CD - KLIKNIJ TUTAJ

 (c) 2012 Copyright by BIOZ.pl                                                                                                                                               projekt i wykonanie PROFES - Tworzenie stron internetowych

stat4u